25 02 2012

Proje hazırlama dersi sorularının cevapları

Proje Hazırlama Dersi-Bilgi ve Çeşitleri(s7-8)

(NOT: I.Dönem I.Yazılı için kullanabileceğim - II.Üniteye kadar - sayfa 31'e kadar)

A-Aşağıdakiçoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (s7-8)

1)Televizyon veya buzdolabı tamircisinin kullandığı bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilimsel bilgi     B)Teknik bilgi     C)Sanat bilgisi      D)Gündelik bilgi     E)Dini bilgi 

2)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A)Nesneldir     B)Deneyseldir     C)Evrenseldir     D)Kesindir     E)Dogmatiktir

3)"Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir."

"Bulutlara bakarak yağmur yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz."

Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir?

A)Bilimsel bilgi     B)Gündelik bilgi     C)Felsefi bilgi     D)Teknik bilgi     E)Dini bilgi

4)I-Tüm bilimlerin eleştirisidir.

II-Düşünme üzerine düşünmedir.

III-Cevaplardan çok, sorular önemlidir.

IV-Sistemli ve düzenli bilgiyi ortaya koymak esastır.

Yukarıda verilen açıklamalar hangi bilgi türüne aittir?

A)Bilimsel bilgi     B)Sanat bilgisi     C)Felsefi bilgi     D)Dini bilgi     E)Gündelik bilgi

5)Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisi örneğidir?

A)Metaller elektriği iletir.

B)İnsan, evrenin biricik varlığıdır.

C)Davranışlarımız, toplumsal değerlerin ürünüdür.

D)Peygamberlere inanma, imanın şartlarındandır.

E)Şair evlenmesi, batılı anlamda ilk tiyatro eseridir.

6)"Temizlik imandandır."

"İnsanlara yardım etmek sevaptır."

Yukarıdaki ifadeler hangi bilgi türüne aittir?

A)Teknik bilgi     B)Bilimsel bilgi     C)Sanatsal bilgi     D)Dini bilgi    E)Felsefi bilgi

7)Galileo (Galile)'nin ortaya koyduğu "Hız, düşme zamanı ile orantılıdr." yargısının tek bir düşme olayı için değil, bütün düşme olayları için geçerli olması, bilimsel bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Genellenebilir olması     B)Olanı olduğu gibi aktarması     C)Kendi içinde tutarlı olması     D)Deney ve gözleme dayanması     E)Birikimli olarak

8)I.Yaşamı kolaylaştırır

II.Kesin ve değişmezdir

III.Bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkar

IV.Dogmatiktir

Yukarıdaki özelliklerden hangileri teknolojik bilgiye ait bir özellik değildir?

A)I-II     B)I-III     C)II-IV     D)III-IV     E)I-IV 

B)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış ılanları (Y)harfi ile işaretleyiniz. 

1) Bilim adamının görüşleri objektif olmalıdır.     (   D   )

2) Bilginin sınırı vardır, biz ancak belli bilgilere ulaşırız.     (  Y   )

3) Ahlak, toplumlarda iyi ve kötü kavramlarını kendine konu edinir.     (  D   )

4) "Soğuk havada yünlü giyilir." bilgisi, gündelik bilgi örneğidir.     (   D  )

5) "Bu sinema filminin konusu hoşuma gitmedi." bilgisi, sanat bilgisidir.     (  Y   )

6) Bilimsel bilgi asla değişmez.     (  Y   )

C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1) "İnsan değerli bir varlıktır." bilgisi ..........felsefi............ bilgi örneğidir.

2) "Dünyada yerçekimi ivmesi yaklaşık 10m/s2dir."bilgisi ........bilimsel......... bilgi örneğidir.

3) İnsan ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürüne .......bilgi......... denir.

4) Televizyon, telefon, internet, gazete, mektup ve radyo insanların gündelik hayatlarında vazgeçemedikleri ...........iletişim............ araçlarıdır.

5) Bilim; varlıkların, nesnelerin ve olayların .............neden-sonuç............. ilişkisini araştırır.

6) "Çekirdek, kalıtımda görevlidir." bilgisi ............bilimsel........... bir bilgidir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(s13)

1)Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlardan biri değildir?

A)Bilgisayar kullananlarda görme rahatsızlıkları ortaya çıkar.

B)Motorlu araçların egzoz gazları, havayı kirletir.

C)Kalitesiz linyit kömürünün yakıt olarak kullanılması çevreye zarar verir.

D)Buzdolabı ve klimalarda kullanılan gazlar, ozon tabakasına zarar verir.

E)Cep telefonlarından yayılan radyasyon, insan sağlığını etkiler.

 

2)Aşağıdakilerden hangisinin teknolojik gelişmelere doğrudan katkısı yoktur?

A)Kitle iletişim araçlarının kullanılması

B)Yeni bilimsel verilerin elde edilmesi

C)İnsan ihtiyaçlarının sürekli artması

D)Ekonomik kazanç elde etme ihtiyacı

E)Yaratıcılığın ve üretkenliğin ortaya çıkması

 

3)Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolijiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

A)Teknoloji, bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar.

B)Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir.

C)Bilim, hayatımızı dolaylı; teknoloji ise doğrudan etkiler.

D)Bilim temeldir, teknoloji üründür.

E)Bilim, neden-sonuca; teknoloji, insan yaratıcılığına bağlıdır.

 

4)Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracı değildir?

A)Telefon

B)Gazete

C)İnternet

D)Dergi

E)Pusula

 

5)Aşağıdakilerden hangisi televizyon ve bilgisayar kullanımının insan yaşamındaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A)İletişimi sağlama

B)Zamanı boşa geçirme

C)Bağımlılık artırma

D)Sağlık sorunları ortaya çıkarma

E)Sosyalleşmeyi engelleme

 

B)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1)Bilimsel ve teknolojik gelişmeler birbirinden bağımsızdır.     (   )

2)Gazete, kitap, dergi, yazılı iletişim araçlarıdır. (  D   )

3)Matbaanın ve otomobilin kullanılması, teknolojik gelişmelerden değildir. (   )

4)Teknolojik ürünler, hayatımızı kolaylaştıran araç ve gereçlerdir. (   )

 

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (s21)

1)”Günümüzde kullandığımız birçok bilimsel gelişme ve teknolojik araç, yüzyıllar boyunca insan yaşantıları, deneyimleri ve bilgi birikimi sonucu elde edilmiş ürünlerdir. Ancak bu ürünler rastgele değil, büyük bir çaba, birikim ve emek sonucunda ortaya çıkmıştır.”

Bu sözleri söyleyen bir kişi bilimsel gelişmeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi üzerinde durmuştur?

A)Bilimsel bilgi evrenseldir.

B)Bilime ve teknolojiye araştırmalar sonucu ulaşılır.

C)Bilimsel ve teknolojik gelişmeler birdenbire ortaya çıkmıştır.

D)Bilim ve bilgi belli bir yöntemle elde edilir.

E)Teknolojik ürünler bilimsel gelişmelerden bağımsız ortaya çıkmıştır.

 

2)Bilimsel proje hazırlamada araştırmanın önemini en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Projede araştırma, bilgi toplamak için önemli bir süreçtir.

B)Proje, birden fazla yöntemi kullanır.

C)Proje, ürün ve etkinlikler bütünüdür.

D)Araştırma, ilgi ve merakları uyandırmaktır.

E)Araştırma, düşüncenin ürünüdür.

 

3)Doğada birçok bilgi nesnel gerçekliğin içinde gizlidir. Ancak hiçbir bilgiye doğrudan ulaşılamaz. Bir bilgiye ulaşmak için araştırmacıların farklı yöntem ve teknikler kullanarak belli bir emek ve çaba göstermesi gerekir.

Yukarıdaki paragrafa göre bilgiye ulaşmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğada bilgi mevcuttur.

B)Araştırma yapılmadan bilgiye ulaşılamaz.

C)Bilgi tek başına vardır.

D)Bilgi insan düşüncesinin bir ürünüdür.

E)Bilgi edinmede farklı yaklaşımlar söz konusudur.

 

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1)Bilim, kesin doğrulara araştırma yapmadan ulaşır. (  Y   )

2)Bilgi toplama, proje hazırlama için önemli bir süreçtir. (  D   )

3)Hayatımızdaki birçok teknolojik gelişme, araştırmalar sonucu elde edilmiştir. (   )

4)İnsan, bilgiyi üreten varlıktır. (  D   )

 

C.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1)Otomobiller için alternatif enerji kaynaklarının araştırılması niçin gereklidir?

2)Erozyonla mücadele konulu proje hazırlarken gerekli bilgilere nasıl ulaşırsınız?

3)Ana-çocuk sağlığı ile ilgili bilgilere nasıl ulaşırsınız?

 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(s24)

 

1)Aşağıdakilerden hangisi proje hazırlamanın gerekçelerinden değildir?

A)Maddi kazanç elde etme

B)Problem çözme

C)Her türlü bilgiye ulaşma

D)Merak duygusunu giderme

E)Hayatı kolaylaştırma

 

2)Okulda elektrik tasarrufuyla  ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin en öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Okul bütçesine katkıda bulunma

B)Bilimsel bir icat yapma

C)Bütün okulu aydınlatma

D)Kendini geliştirme

E)Zaman tasarrufu sağlama

 

3)Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü rehber öğretmeni; “Bu seneki projemiz, çevremizdeki ören yerlerini ve müzeleri gezmektir.” demiştir.

Öğretmenin bu projedeki öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilimsel araştırma yapmak

B)Çevreyi tanıtmak

C)Öğrenciler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek

D)Öğrencileri güdülemek

E)Okulu tanıtmak

 

4)”Ne bulduğun değil, projeyi hangi gerekçeyle yaptığın önemlidir.” görüşünü savunan bir bilim adamı , proje hazırlamanın hangi özelliği üzerinde durmaktadır?

A)Güvenilir ve geçerli olması

B)Sonuçların işe yararlığı

C)Güncelliği

D)Bilimsel nitelikte olması

E)Temel amaçlar

 

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1.Proje hazırlama ülke ekonomisine katkıda bulunmaz. (  Y   )

2.Bir ağaçlandırma projesi, aynı zamanda erozyonu önleme projesidir. (  D   )

3.Proje hazırlamak, öğrencinin merak duygusunu giderir. (  D   )

4.Bilgiye ulaşmak için araştırmaya gerek yoktur. (  Y   )

C.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Proje hazırlamanın temel amaçları nelerdir?

2.Proje yapmadan internet, kitap ve ansiklopediden bilgilere ulaşılması, yeni bilgi edinmek için yeterli midir? Açıklayınız.

 

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(s26-27-28)

1)Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi en iyi ifade eder?

A)Bilgi, deneyler sonucu elde edilir.

B) Bilgi, insan ile nesne arasındaki bağdır.

C) Bilgi, doğruluğu ispat edilmeyen süreçtir.

D) Bilgi, maddenin gerçekliğidir.

E) Bilgi, varlığı açıklayan kavramdır.

 

2) I- Deniz suyu tuzludur.

II- Statik elektriğin çekim gücü vardır.

III- Güneş doğudan doğar.

IV-  Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.

V- En küçük asal sayı 2’dir.

Yukarıdaki örneklerden hangileri gündelik bilgiye aittir?

A)I, III     B)II, III     C)I, IV     D)II, V     E)II, IV

 

3)Proje, belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir süreçtir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez?

A)Zaman

B)Maliyet

C)İnsan

D)Kalite

E)Bilimsellik

 

4)Aşağıdakilerden hangisi bir proje konusu olamaz?

A)Uzayın sonsuz olması

B)Evsel atıkların değerlendirilmesi

C)Sınıfta oturma düzeni oluşturulması

D)Enerji tasarrufu sağlanması

E)Bitki yetiştirilmesi

 

5)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?

A)Deneyseldir

B)Eleştireldir

C)Evrenseldir

D)Olgusaldır

E)Soyuttur

 

6)Belli bir yönteme dayanmadan, sadece kişisel yaşantı sonucu elde edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilimsel bilgi

B)Sanat bilgisi

C)Gündelik bilgi

D)Dini bilgi

E)Teknik bilgi

 

7)Aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi araç gereç yapımıyla ilgilidir?

A)Dini bilgi

B)Teknik bilgi

C)Felsefi bilgi

D)Sanat bilgisi

E)Gündelik bilgi

 

8)Havada ani sıcaklık yükselişi meydana gelince “Yağmur yağabilir.” denir.  Burada, “havanın ısınması” ile “yağmur” arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kurulur. Fakat bu nedensellik ilgisi kişisel deneyimle kavranan bir bilgidir.

Buna göre, gündelik bilginin evrensel olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eleştirel olması

B)Akla dayalı olması

C)Çelişkiye yer vermemesi

D)Kişisel tecrübelere dayalı olması

E)Sonuçların kesin olması

 

9) –Volta’nın pili icat etmesi

-Sümerlerin yazıyı icat etmesi

-Kopernik’in, Dünya’nın kendi ekseni etrafında döndüğünü keşfetmesi

Buna göre icat, hangi özelliği ile keşiften ayrılır?

A)Bilinenden yararlanarak yeni bir şey yaratma

B)Daha önceki benzer çalışmalardan yararlanma

C)Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma

D)Toplumsal gelişmeyi belirleyen etkenleri ortaya çıkarma

E)Bilim adamlarının ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkma

 

10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi “bilimsel doğru”yu belirtmektedir?

A)Elde edilen sonucun amaca uygunluğu

B)Elde edilen sonucun değer yargılarına uygunluğu

C)Elde edilen sonucun kurala uygunluğu

D)Kullanılan yöntemin amaca uygunluğu

E)Gerçeğe ve akla uygunluğu

 

11)”Gerçeğin kişiden bağımsız var olması, bilim adamının ele aldığı konuya önyargısız bir biçimde yaklaşmasını gerektirir.”

Yukarıdaki söz, bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A)Akıl ilkelerine dayanması

B)Nesnel olması

C)Birikimli olarak ilerlemesi

D)Elverişli ortamda benimsenip yaygınlaşması

E)Var olan durumu belirlemesi

 

12) I-Toplumsal oluşumlarda deney yapılmaz.

II-Tarih tekerrür değildir.

III-Biyolog, laboratuara mutlaka girmelidir.

IV-Bilimler, bilgiye kendi kuralları içinde ulaşır.

Yukarıdaki ifadelerde bilimin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A)Belli bir yöntemle elde edilir.

B)Neden-sonuç ilişkisine dayalıdır.

C)Evrensel niteliktedir.

D)Akla dayalı ve eleştireldir.

E)Sistemli bir bütündür.

 

13)Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.

Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?

A)Tutarlı olması

B)Dogmatik olması

C)Kişisel olması

D)Toplumsal olması

E)Genel geçer olması

 

14) I.Konunun farlı yönlerine yönelme

II.Bilgiye belli bir sistemle ulaşma

III.Çözüme yönelik olma

Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

A)Bilim

B)Gözlem

C)Araştırma

D)Mülakat

E)Deney

 

B.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1)Bilimsel bilgiye araştırma ve inceleme yapılmadan ulaşılamaz. (  D   )

2)Bilim, araştırma ve merak güdüsü sonucu ortaya çıkmış bir etkinliktir. (  D   )

3)”bırakılan cisim düşer.” İfadesi bilimsel bilgidir. (  D   )

4)Her proje sonucunda ürün ortaya çıkmalıdır. (  Y   )

5)Teknolojik ürünler insan yaşantısını kolaylaştırır. (  D   )

 

C.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1)Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara bildirdiği ………emir…………….. ve yasaklara ……dini………. bilgi denir.

2)Bilimsel bilgi, belli bir …………neden-sonuç…………… İlişkisini araştırır.

3)İnsanın en temel bilgi edinme yetisi, düşünce ve …………akıl…………. dır.

4)Belli bir problemi çözmeyi amaçlayan araştırma sistematiğine ……………proje…………denir.

5)İnsanın günlük hayatını kolaylaştırmak ve araç-gereçlerdeki küçük çaplı arızaları gidermek amacıyla kullanılan bilgiye ………teknik…………… bilgi denir. 

 
 

40439
0
0
Yorum Yaz